Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van InControl Business Solutions, april 2003, KvK 02080521

Artikel 1 - Begrippen
1. Onder leverancier wordt verstaan InControl Business Solutions B.V., te Stadskanaal; InControl Business Solutions B.V. is gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene met wie door de leverancier een overeenkomst is gesloten betreffende het leveren van producten en diensten door de leverancier.
3. Onder werkzaamheden worden verstaan de door de leverancier aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
4. Onder afnemer wordt verstaan de betrokkene(n) voor wie de werkzaamheden worden verricht in opdracht van de opdrachtgever.
5. Onder materialen worden verstaan alle systemen, modellen, schema's, programma's, documentatie, werkinstructies enz. op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de leverancier ter beschikking worden gesteld.
6. Onder hulpmiddelen worden verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
7. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden of de door leverancier en opdrachtgever getekende offerte.
8. Onder activiteiten worden verstaan de werkzaamheden die als zodanig door de leverancier worden aangeduid in offertes en overeenkomsten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever, waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2. Medewerkers van de leverancier zijn uitsluitend bij machtiging bevoegd bedingen in afwijking van de Algemene Voorwaarden overeen te komen met de opdrachtgever.  

Artikel 3 - Offertes
1. Offertes van de leverancier zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.
3. Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen van medewerkers van de leverancier in het kader van de offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de leverancier.

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst
1. De afspraken worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de leverancier te ondertekenen overeenkomst of een door opdrachtgever en leverancier ondertekende offerte.
2. De leverancier is slechts gebonden aan een met hem gesloten overeenkomst of getekende offerte, indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe door zijn bestuurders gemachtigde medewerkers.
3. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.
4. Als de opdrachtgever na ondertekening van de overeenkomst of offerte en vóór de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden alsnog besluit de opdracht in te trekken, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat over een komt met 10 % van het bedrag van de aanneemsom zoals is vermeld in deze overeenkomst of offerte.

Artikel 5 - Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de leverancier
1. De resultaten van het gebruik van de door de leverancier verrichte onderzoeken, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van de leverancier vallen. De leverancier heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. De leverancier bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 6 - Auteursrecht
1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de leverancier ter beschikking gestelde materialen berusten bij de leverancier. 2. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.
3. De afnemers zijn niet gerechtigd diensten en producten van de leverancier met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.

Artikel 7 - Hulpmiddelen/materialen/werkruimten
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten ter beschikking stellen.
2. Het dient de leverancier te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de leverancier ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.
3. In overleg met de leverancier zal de opdrachtgever ten behoeve van de leverancier voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals werkruimte, berging, telefoon, apparatuur, enzovoort. Dit geldt tevens voor wat betreft het ter beschikking stellen van medewerkers van de opdrachtgever die bij de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden betrokken zullen worden.

Artikel 8 - Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke leverancier overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Leverancier is niet gerechtigd deze gegevens anders te gebruiken dan waarvoor voor het uitvoeren van de opdracht is overeengekomen.
2. Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan de leverancier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt , worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 - Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de leverancier tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel leverancier als de opdracht-gever. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is gaat de bevoegdheid (aan de zijde van de opdrachtgever) tot ontbinding ingevolge de twee voorafgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de leverancier. Hieronder zijn (onder andere) begrepen ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege de leverancier, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbars apparatuur of hulpmiddelen
3. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de leverancier gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is de leverancier gerechtigd na overleg met opdrachtgever en/of afnemer een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
5. Het afzeggen door de opdrachtgever van overeengekomen activiteiten c.q. bijeenkomsten, op grond van andere redenen dan in lid 2 van dit artikel vermeld, leidt niet tot het vervallen van betalingsverplichting van de opdrachtgever, conform de overeenkomst of de getekende offerte.

Artikel 10 - Ontbinding van de overeenkomst
1. De vordering van de leverancier op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien de leverancier, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die de leverancier gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien de leverancier de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de in het eerste lid genoemde situaties is de leverancier bevoegd verdere invoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 - Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De leverancier kan dan ook niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt zal de leverancier dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. 3. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd.

Artikel 12 - Betaling
1. In de overeenkomst wordt bepaald of de prijs ineens dan wel in termijnen zal worden voldaan.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De betaling door de opdrachtgever dient binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van de leverancier. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van twee weken is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan de leverancier de wettelijke interest van de opdrachtgever vorderen.
4. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 - Prijzen
1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. De leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, met inachtneming van het tweede lid.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen waardoor de te berekenen kosten meer dan 5 % stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 9 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
3. Behoudens het bepaalde in artikel 13 laat het niet afnemen van de te verlenen diensten en of de te leveren producten door de leverancier de opdrachtgever zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 14 - Gebreken, klachttermijnen
1. De opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) evalueren. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de leverancier te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
2. Tijdig aangetoonde gebreken zullen (indien mogelijk) door de leverancier binnen een redelijke termijn worden hersteld.

Artikel 15 - Trainingen of cursussen met open inschrijving
1. Een training of cursus met open inschrijving vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van de leverancier.
2. De leverancier beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. De leverancier behoudt zich echter het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
3. Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden
4. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
5. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid heeft de deelnemer in het geval de aanmelding heeft plaatsgevonden voor de aanvang of aan het begin van het schooljaar waarin de open activiteiten plaatsvinden tot uiterlijk één maand na de datum van aanmelding de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna uitsluitend de administratiekosten in rekening worden gebracht.
6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient de leverancier hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die de betreffende werkzaamheden verrichten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers voor rekening van de opdrachtgever.
8. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal de leverancier trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt de leverancier zich het recht voor om de activiteit te verplaatsen naar een ander tijdstip.
9. De leverancier heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de docenten en de cursusleiding bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, ten zij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan (zie lid 4 en 5).

Artikel 16 - Geheimhouding
De leverancier en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1. De leverancier zal de werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de leverancier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de leverancier voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de leverancier is deze aansprakelijk voor zover de schade door zijn verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid is te allen tijde gemaximeerd tot het tarief voor de te verrichten werkzaamheden.
2. De opdrachtgever is gehouden de leverancier te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.

Artikel 18 - Klachtenbehandeling
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 11, is de klachtenregeling van de leverancier van toepassing.

Artikel 19 -Vervaltermijn
Voor zover opdrachtgever en leverancier niet anders overeen komen, vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de leverancier in verband met het verrichten van werkzaamheden door de leverancier in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20 - Wijziging van de voorwaarden
1. De leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
2. De wijzigingen werken door in de reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.

Artikel 21 - Geschillen
1. Op alle door de leverancier gesloten overeenkomsten en eventuele nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat de leverancier zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.